Kategorie

Producenci

Regulamin


Postanowienia Ogólne


Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dokonywania sprzedaży w Sklepie Internetowym Dla Profesjonalistów  ABC EKO  który prowadzony jest przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu adresu internetowego www.abceko-wawa.pl

 Z uwagi na specyfikę oferowanego towaru Abc Eko Daniel Kędziora nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.

 Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a)    Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy pod nazwą:

ABC EKO Daniel Kędziora  z siedzibą w Warszawie, ul. Będzińska 8 tel. 505 123 585; 503 996 689, +48226157524 działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 940729/2012   NIP 952 193 72 34   REGON 146191120

b)    Kupujący – osoba fizyczna nie będaca konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

c)    Sklep – Sklep Internetowy Dla Profesjonalistów ABC EKO  prowadzony przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu adresu internetowego www.abceko-wawa.pl

d)    Towar – asortyment oferowany Kupującemu przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępny w Sklepie,

   Produkty przedstawione na stronach www.abceko-wawa.pl oferowane są jako części zamienne     (OEM) i przeznaczone są dla wykwalifikowanego personelu technicznego i jednocześnie nie są przeznaczone do sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.) 

e)    Cena – koszt Towaru wyrażony w walucie polskiej wraz z podatkiem od towarów i usług, nieuwzględniający kosztów dostarczenia towaru.  Ceny aktualizowane są co kilka dni i na skutek różnic kursowych EURO/PLN mogą nieznacznie  różnić się od podanych na stronie. Aktualna cena zostanie podana przy potwierdzeniu złożonego zamówienia. Zamieszczone w serwisie produkty i ceny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz  zaproszenie do zawarcia umowy określone w art 71 Kodeksu Cywilnego. 

Na wszystkie zakupione produkty wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

f)     Koszty dostarczenia towaru – opłata za dostawę Towaru do Kupującego,

g)    Dostawca – podmiot wykonujący usługi kurierskie, współpracujący ze Sprzedawcą,

h)   Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Kupującego w Sklepie zgodnie z Regulaminem.

 1.  Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz  zaproszenie do zawarcia umowy określone w art 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu poprawnego dokonywania zamówień, Kupujący powinien posługiwać się przeglądarką internetową z opcją przeglądania grafiki.
 3. Kupującego w Sklepie obowiązuje zakaz przesyłania i propagowania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ:


Abc Eko Daniel Kędziora nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.

Z uwagi na specyfikę oferowanego towaru, przeznaczony jest on dla wykwalifikowanego personelu, służb technicznych i osób posiadających odpowiednie przeszkolenie oraz wiedzę fachową.

Oferowane przez Abc Eko Daniel Kędziora produkty  nie są przeznaczone do sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.) 

 

Zamówienia można składać:

7 dni w tygodniu - 24 godziny na dobę

- poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie

-drogą mailową wysyłając zamówienie na adres www.kontakt@abceko-wawa.pl

    Zamówienie powinno zawierać:

     - Nazwę zamawianego towaru (wraz z jego kodem) oraz jego ilosć

     - Nazwę i adres Zamawiajacego wraz z Nip

     - Adres do wysyłki

     - Nazwisko i telefon do osoby składajacej zamówienie


Poniedziałek - piątek w godz 8.00 - 17.00   

- telefonicznie pod nr:

    505 123 585

    797 598 800

    22 615 75 24


1.    Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje informację z potwierdzeniem dostępności towaru oraz z jego aktualną ceną, oraz prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia.

2.    Tylko Zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane.

3.    W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym od Sprzedawcy  e-mailu oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (jeśli chce ją otrzymać)

4.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy Sprzedawca potwierdzi dostępność oraz cenę objętego Zamówieniem Towaru, a Kupujący prześle potwierdzenia Zamówienia.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego

6.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a)  złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b)  co do których nie dokonano potwierdzenia,

c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

7.    Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:

    a)  zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym,

    b)  potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego w przypadku wyboru formy płatności za       pobraniem.

Czas realizacji potwierdzonego zamówienia wynosi 3 dni robocze - chyba że w drodze wzajemnych ustaleń uzgodniono inaczej.

8.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

9. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz  z Kosztami dostarczenia Towaru.

 

ZASADY PŁATNOŚCI


1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a)    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b)    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c)    Gotówką przy odbiorze / odliczoną kwotą  do zapłaty/

 

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Kupującego,

- numer Zamówienia.


Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

ABC EKO Daniel Kędziora
Będzińska 8
04-882 Warszawa

Konto bankowe

 Wpłaty złotówkowe/walutowe - BPH   63 1060 0076 0000 3390 0001 2408


 

 

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy – Firmy Kurierskiej  DPD i na warunkach określonych w Warunkach Wykonywania Usług W Zakresie Przesyłania i Doręczania Przesyłek  (do przeczytania i pobrania na naszej stronie), a także na stronie Dostawcy  http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=2&ID=29&Mark=16
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku innego terminu dostawy, każdorazowo stanowi on przedmiot wspólnego uzgodnienia.
 3. Koszty dostarczenia Towaru ustalany jest każdorazowo i zależy od jej wagi i objętości a także terminu dostawy. Możliwa jest również dostawa w soboty.
 4. Nabywca jest każdorazowo informowany o koszcie dostawy a także o całkowitej kwocie do zapłaty za zamówiony towar.
 5. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy określone są w Regulaminie Usług Dostawcy.
 6. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 7. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia lub jego części.
 8. Odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu, płatność odliczoną gotówką.

 

 

REKLAMACJA TOWARU

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki - należy postępować zgodnie z procedurą opisaną przez dostawcę  w Warunkach Wykonywania Usług W Zakresie Przesyłania i Doręczania Przesyłek

2. Jeżeli Po rozpakowaniu paczki okaże się, że towar został uszkodzony w trakcie przewozu należy niezwłocznie powiadomić Dostawcę , spisać Protokół Szkody w obecności przysłanego przedstawiciela Dostawcy oraz dodatkowo powiadomić Sprzedawcę - zgodnie z procedurami opisanymi  w Warunkach Wykonywania I Świadczenia Usług W Zakresie Przesyłania I Doręczania Przesyłek.

3. Spisany protokół należy przesłać Sprzedającemu celem dochodzenia roszczeń z tytułu   uszkodzenia przesyłki.

4. Z uwagi na specyfikę sprzedawanego towaru oraz bezpieczeństwo użytkowników, wszystkie palniki, podzespoły kotłów i palników oraz komponenty urzadzeń grzewczych powinny być montowane, uruchamiane i regulowane tylko i wyłacznie przez wykwalifikowany serwis urządzeń grzewczych posiadający stosowną wiedzę i uprawnienia, bądź posiadający autoryzację producenta urządzenia.

Fakt ten musi być potwierdzony stosownym protokołem sporządzonym przez uprawnionego serwisanta w chwili dokonywania wymiany cześci.

5. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji dostarczone wraz z towarem.

6. Reklamacje  z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie będą uwzględniane

7.    Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Kupującemu przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kopią dowodu zakupu. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu, usuniemy uszkodzenie bądź wymienimy towar na wolny od wad.

8.    Kupujący zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z dokładnym opisem przedmiotu rklamacji oraz kopią dowodu zakupu na adres:

ABC EKO Daniel Kędziora

Ul. Będzińska 8

04-882 Warszawa

9.    Kupujący powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe m.in. numer telefonu lub adres e-mail.

 

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

  Z uwagi na fakt iż nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej, oraz ze względu na specyfikę oferowanego towaru - w trosce o bezpieczeństwo Naszych Klientów - NIE PRZYJMUJEMY  ZWROTU ZAKUPIONYCH TOWARÓW.

 Nie prowadzimy również wypożyczalni cześci.

 MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE - PROSIMY OO PRZEMYŚLANE ZAKUPY





ODPOWIEDZIALNOŚC SPRZEDAWCY

 

1.    Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Kupującego, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2.     Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupujących nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości  Ceny.



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) tylko i wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2.     Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3.    Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.

 2.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

4.  Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:

kontakt@abceko-wawa.pl





Szukaj

Kontakt

SKLEP INTERNETOWY

ABC EKO

Daniel Kędziora

kontakt@abceko-wawa.pl

W dni robocze prosimy dzwonić w godz 8.00 - 17.00

505 123 585

797 598 800

22 615 75 24

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy odbiór osobisty w Warszawie ul Będzińska 8

Pokaż na mapie

Korespondencja:

ABC EKO

Daniel Kędziora

04-882 Warszawa

ul. Będzińska 8